Kushtet


Kushtet & Rregullat

Përkufizimet

Secili nga termat e përmendur më poshtë ka në këto Kushte të Shitjes Shërbimi 123albania (në tekstin e mëtejmë "Kushtet") kuptimet e mëposhtme:

  • Njoftimi: i referohet të gjithë elementëve dhe të dhënave (vizuale, tekstuale, zë, fotografi, vizatime), të paraqitura nga një editorial i Reklamuesit me përgjegjësinë e tij të vetme, me qëllim blerjen, marrjen me qira ose shitjen e një produkti ose shërbimi dhe transmetimin në faqen 123 Albania dhe Mobile Faqja
  • Reklamues: do të thotë çdo person fizik ose juridik, një major, i vendosur në Francë, që mban një llogari dhe ka paraqitur një njoftim, prej tij, në faqen 123 Albania. Çdo Reklamues duhet të jetë i lidhur me Llogarinë Personale për depozitë dhe ose të menaxhojë reklamat e tij. Depozita e parë e reklamës përfshin automatikisht krijimin e një llogarie personale tek Reklamuesi.
  • Llogaria personale: i referohet hapësirës së lirë që çdo Reklamues duhet të krijojë dhe të cilën duhet ta lidhë nga Uebfaqja për të shpërndarë, menaxhuar dhe parë reklamat e saj.
  • Klasifikuesi 123albania: nënkupton kompaninë që publikon dhe operon me uebfaqen dhe sitin celular {Kompania Juaj}, të regjistruar në Regjistrin e Tregtisë dhe Kompanive të {Qytetit tuaj} nën numrin {Numri i Regjistrimit të Kompanisë suaj} zyra e regjistruar e së cilës është në {Adresa juaj e Kompanisë}.
  • Shërbimi ndaj klientit: Klasifikuesi 123albania nënkupton departamentin në të cilin Reklamuesi mund të marrë informacione të mëtejshme. Ky shërbim mund të kontaktohet përmes postës elektronike duke klikuar lidhjen në faqen 123 Albania dhe Faqen e celularëve.
  • Shërbimi 123albania: 123albania nënkupton shërbimet e vëna në dispozicion të Përdoruesve dhe Reklamuesve në faqen 123 Albania dhe Faqen e celularëve.
  • Faqja e internetit: do të thotë faqja e internetit e operuar nga 123albania e aksesuar kryesisht nga URL https://123albania.com dhe duke lejuar Përdoruesit dhe Reklamuesit të hyjnë në Shërbim përmes internetit 123Albania.
  • Faqja celulare: është siti celular i operuar nga 123albania i arritshëm nga URL https://123albania.com dhe që lejon Përdoruesit dhe Reklamuesit të kenë akses nëpërmjet shërbimit të telefonit të tyre celular {123albania}.
  • Përdoruesi: çdo vizitor me qasje në Shërbimin 123albania përmes Faqes së Internetit dhe Faqes Mobile dhe Shërbimit të Konsulentit 123albania i arritshëm nga media të ndryshme.

Këto Kushte dhe Kushte të Përdorimit përcaktojnë kushtet kontraktuale të zbatueshme për çdo pajtim nga një Reklamues i lidhur me Llogarinë e tij Personale nga Faqja e Internetit dhe Faqja e celularit.

Pranimi

Çdo përdorim i faqes në internet nga një Reklamues është pranim i plotë i Kushteve aktuale.

Përgjegjësia

Përgjegjësia për 123albania nuk mund të mbahet përgjegjëse për mos kryerjen ose kryerjen e pahijshme të kontrollit të duhur, qoftë për shkak të Reklamuesit, ose një rasti të forcës së madhe.

Ndryshimi i këtyre termave

123albania rezervon të drejtën, në çdo kohë, për të modifikuar të gjithë ose një pjesë të Kushteve dhe Kushteve.

Reklamuesit këshillohen të konsultohen me Kushtet për të qenë të vetëdijshëm për ndryshimet.

Të ndryshme

Nëse një pjesë e Kushteve duhet të jenë të paligjshme, të pavlefshme ose të pazbatueshme për çfarëdo arsye, dispozitat në fjalë do të konsideroheshin të pashkruara, pa vënë në dyshim vlefshmëria e dispozitave të mbetura do të vazhdojë të zbatohet midis Reklamuesve dhe 123albania.

Çdo ankesë duhet t'i drejtohet Shërbimit të Klientit 123albania.